Pages

Subscribe:

Friday, June 20, 2008

Adakah Interest,Bunga,Faedah Itu Riba???Salam..

Seperti yang saya nyatakan sebelum ini bahawa riba itu adalah suatu pertambahan, perluasan, pertumbuhan dan pembesaran samada banyak atau sedikit. Jadi bukankah yang disebut interest itu satu pertambahan..yang disebut bunga itu satu pertumbuhan aset..yang disebut faedah itu juga satu perluasan kepada harta yang kita miliki?? Jika benar maka dari segi bahasanya sah ia adalah riba.

Kita akan cuba melihat pandangan beberapa ulama Islam berkaitan dengan dengan interest ataupun faedah yang dikaitkan dengan riba.

Imam Tabari menyatakan : " Jenis riba yang diharamkan oleh Allah adalah yang mana peminjam bersetuju membayar kepada si piutang sejumlah tambahan yang tetap sebagai melanjutkan masa pembayaran semula."

Imam Fakhr Al-Din Al-Razi menyatakan : " Riba Al-Nasiah adalah apa yang dikenali dan yang biasa di kalangan orang-orang arab Jahiliyyah. Mereka biasa memberikan pinjaman dengan syarat setiap bulan mereka akan mendapat jumlah yang dipersetujui dengan keseluruhan hutang tetap utuh. Kemudian apabila pinjaman itu telah matang dan si peminjam tidak dapat membayarnya, jumlahnya akan bertambah dan masa bayaran dilanjutkan. Inilah riba yang diamalkan di zaman Jahiliyyah.

Syah Waliyullah ad-Dahlawi, seorang ulama Hanafi menyatakan bahawa unsur riba wujud dalam hutang yang diberikan yang disyaratkan si peminjam akan membayar lebih daripada apa yang dia telah dapati daripada si piutang.

Abd Rahman Al-Jaziri dalam " Al-Fiqh 'ala Mazhahib Al-Arba'ah " menyatakan : " Tidak ada perbezaan pendapat di kalangan para Fuqaha Islam tentang pengharaman riba Al-Nasiah. Tanpa perbahasan lagi, ia adalah satu dosa yang besar. Nabi SAW dan ijmak ummah. Pengertian riba yang nyata dapat difahami daripada ayat suci al-Quran (surah Al-Baqarah ayat 275-279) sebagai riba yang dikenali orang-orang arab Jahiliyyah seperti yang dijelaskan oleh para pentafsir Al-Quran. Sekiranya seorang peminjam tidak berupaya untuk membayar semula wang pinjaman asal setelah pinjaman menjadi matang, dia dibenarkan melanjutkan waktu bayaran semula dengan penerusan riba yang telah dibayar sebelum ini. Inilah riba yang berleluasa kini dan yang dikenakan oleh bank dan lain-lain institusi di negara ini.

Allah telah mengharamkan riba untuk orang-orang Islam. Ayat-ayat suci Allah telah secara tegas mengharamkan riba yang mana kita fahami sebagai sejumlah wang untuk satu tempoh dengan dikenakan faedah dalam bentuk peratus samada secara bulanan atau tahunan .

Next post:Hikmah Pengharaman Riba.

0 comments: