Pages

Subscribe:

Tuesday, January 10, 2012

Fatwa Kebangsaan Berkenaan Pelaburan Emas

بسم الله الرحمن الرحيم

Hari ini kita melihat kesedaran masyarakat dalam soal pelaburan amat memberangsangkan. Aktiviti ini sebenarnya amat digalakkan dalam Islam cuma ia perlu melihat kepada beberapa syarat dan peraturan yang ditetapkan Islam berkait dengannya.

Aktiviti pelaburan ini sudah tentu dapat meningkatkan pemilikan umat Islam dalam kekayaan seterusnya dapat meningkatkan martabat umat Islam secara keseluruhannya.

Bentuk pelaburan banyak. Ada pelaburan saham, hartanah dan bermacam lagi. Tiada halangan untuk kita menyertainya asalkan tidak melanggar batas-batas atau prinsip-prinsip yang dipandu oleh Syariah Islam.

Salah satu bentuk pelaburan yang menjadi pilihan masyarakat kita hari ini adalah pelaburan emas. Ia merupakan satu pelaburan yang amat menguntungkan. Peningkatan harganya amat baik. Kejatuhan nilainya tidak begitu ketara. Jadi sudah tentu ia mampu menjanjikan pulangan yang cukup lumayan kepada para pelabur.

Bagaimana pun, dalam keterujaan kita mengaut keuntungan daripada pelaburan emas ini kita harus melihat kepada landasan pelaburan yang patuh syariah.

Emas bukan barang biasa. Ia merupakan salah satu item ribawi yang disebutkan Nabi SAW dalam hadisnya berkenaan riba. Sudah tentu ia memerlukan kepada pemerhatian yang teliti sebelum keuntungan besar kita perolehi daripada pelaburannya.

Merujuk kepada perkara ini, saya ingin menyeru para pembaca yang budiman untuk meneliti Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-96 yang bersidang pada 13-15 Oktober 2011 yang telah membincangkan berkenaan parameter pelaburan emas. Ia perlu agar aktiviti pelaburan yang kita jalankan bertepatan dengan syarak dan diredhai oleh Allah SWT.

Berikut merupakan keputusannya :

Setelah mendengar taklimat dan penjelasan daripada Y. Bhg. Prof. Dr. Ashraf Md. Hashim dan Y. Bhg. Ustaz Lokmanulhakim bin Hussain daripada Akademi Penyelidikan Syariah Antarabangsa Dalam Kewangan Islam (ISRA), Muzakarah bersetuju menerima dan memperakukan Parameter Pelaburan Emas seperti berikut:

Syarat Umum Jual Beli

1. Transaksi jual beli emas mestilah memenuhi semua rukun jual beli yang digariskan oleh Syarak, iaitu pihak yang berakad, item pertukaran, dan sighah menurut ’uruf yang diamalkan. Jika sekiranya suatu transaksi tidak memenuhi salah satu rukun jual beli, transaksi tersebut dikira tidak sah.

Pihak Yang Berakad

2. Pihak yang berakad mestilah orang yang mempunyai kelayakan melakukan kontrak (Ahliyyah al-Ta’aqud) iaitu dengan memenuhi kriteria berikut:

i. Baligh, berakal dan rasyid

Jika sekiranya pihak yang berakad seorang yang gila atau kanak-kanak samada mumayyiz atau tidak mumayyiz, maka jual belinya adalah tidak sah. Akad oleh kanak-kanak yang mumayyiz adalah tidak sah kerana jual beli ini melibatkan barang yang tinggi nilainya.

ii. Keredhaan

Akad jual beli mestilah dimeterai oleh dua pihak yang saling reda-meredhai, tanpa ada unsur paksaan, tekanan dan eksploitasi.

Harga Belian (al-Thaman)

3. Harga belian (al-Thaman) hendaklah diketahui dengan jelas oleh kedua-dua pihak yang berakad ketika sesi jual beli.

Barang Belian (al-Muthman)

4. Barang belian (al-Muthman) hendaklah suatu yang wujud, dan dimiliki sepenuhnya oleh pihak yang menjual ketika berlangsungnya kontrak jual beli. Oleh itu, jual beli suatu yang tidak wujud secara fizikalnya dan juga jual beli suatu yang tidak dimiliki oleh pihak yang menjualnya adalah tidak sah.

5. Barang belian (al-Muthman) hendaklah suatu yang boleh diserahkan kepada pembeli atau wakilnya. Jika barang belian tidak dapat diserahkan kepada pembeli, ataupun penjual mensyaratkan tidak menyerahnya kepada pembeli, maka akad tersebut tidak sah.

6. Barang belian (al-Muthman) hendaklah suatu yang diketahui oleh kedua-dua pihak yang berakad ketika sesi jual beli. Ia boleh terlaksana melalui kaedah-kaedah di bawah:

i. Melihat sendiri barangan yang hendak dibeli ketika akad jual beli, atau sebelum akad jual beli dalam tempoh yang tidak menjejaskan sifat-sifatnya.

ii. Melihat sampel barangan yang hendak dijual beli. Ini biasanya berlaku semasa proses pemesanan sebelum akad dilaksanakan.

iii. Menentukan sifat-sifat dan kadar barang belian secara terperinci yang secara urufnya tidak menimbulkan pertikaian. Dalam konteks emas, penentuannya adalah dengan mengenalpasti tahap ketulenan emas samada mengikut standard lama berasaskan karat (seperti emas 24 karat), atau standard baru berasaskan peratusan (seperti emas 999). Penentuan sifat juga mestilah mencakupi bentuk emas, samada dalam bentuk syiling, wafer, jongkong dan sebagainya. Timbangan emas secara tepat juga adalah suatu yang disyaratkan dalam penentuan sifat emas.

Sighah

7. Sighah dalam jual beli adalah suatu yang menunjukkan kepada keredhaan kedua-dua pihak untuk memetrai kontrak jual beli. Ia boleh berlaku samada melalui pertuturan, atau suatu yang boleh mengambil hukum pertuturan seperti tulisan dan seumpamanya. Manakala jual beli secara Mu’ataah (serah-hulur) juga adalah dikira sebagai sighah yang muktabar oleh sebahagian fuqaha’.

8. Di dalam sighah jual beli tidak boleh dimasukkan unsur penempohan. Contohnya, seseorang mengatakan, ” Saya menjual barangan ini kepada kamu dengan harga RM100 untuk selama tempoh setahun”.

9. Ijab dan qabul mestilah bersepadanan dan menepati antara satu sama lain dari sudut ciri-ciri dan kadarnya.


Syarat Khusus Jual Beli Emas Yang Bercirikan Item Ribawi

10. Oleh kerana emas dan wang adalah dua item ribawi yang mempunyai illah yang sama, maka syarat tambahan bagi transaksi pembelian atau penjualan emas mestilah memenuhi syarat berikut:

i. Berlaku taqabudh (penyerahan) antara kedua-dua item yang terlibat dalam transaksi sebelum kedua-dua pihak bertransaksi berpisah daripada majlis akad.

ii. Jual beli emas hendaklah dijalankan secara lani, dan tidak boleh berlaku sebarang penangguhan.

Syarat-syarat tersebut adalah khas bagi emas yang bercirikan item ribawi, seperti emas jongkong dan syiling emas. Syarat ini tidak termasuk barang perhiasan emas kerana ia telah terkeluar daripada illah ribawi.

Perincian taqabudh dan urusniaga lani adalah seperti berikut:

Syarat Pertama: Taqabudh

11. Taqabudh (penyerahan) hendaklah berlaku terhadap kedua-dua item jual beli iaitu harga dan juga barang belian (emas), dan ia hendaklah terlaksana sebelum kedua-dua pihak berpisah daripada majlis akad.

12. Penyerahan harga boleh dilakukan melalui kaedah-kaedah berikut:

a. Pembayaran secara tunai

b. Pembayaran secara cek yang diperakui (seperti banker’s cheque)

c. Pembayaran secara cek peribadi

d. Pembayaran secara kad debit

e. Pembayaran secara kad kredit

f. Pemindahan wang daripada akaun simpanan atau semasa.

Secara urufnya, kesemua bentuk bayaran di atas kecuali (c) adalah dianggap sebagai pembayaran tunai oleh penjual. Pembayaran melalui kad kredit masih lagi dianggap tunai kerana pihak penjual akan mendapatkan harga jualan secara penuh dari pihak yang mengeluarkan kad kredit tersebut. Hutang yang berlaku, jika ada, adalah di antara pemegang kad dengan pengeluar kad dan bukannya dengan penjual barangan.

Status tunai ini masih lagi diterima secara urufnya oleh penjual walaupun pada hakikatnya pihak penjual akan menerima secara fizikal atau dimasukkan ke dalam akaunnya beberapa hari selepas transaksi berlaku.

13. Penyerahan barang belian (emas) hendaklah berlaku secara penyerahan hakiki ataupun kaedah muktabar yang boleh menggantikan penyerahan hakiki. Penyerahan barang belian yang muktabar akan membawa kesan sama seperti penyerahan hakiki, iaitu:

a. Berpindah dhaman (tanggungjawab jaminan) daripada penjual kepada pembeli.

b. Kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang beliannya pada bila-bila masa tanpa ada halangan.

14. Majlis akad di dalam transaksi jual beli boleh berlaku dengan pertemuan secara fizikal, ataupun secara maknawi. Contoh majlis akad secara maknawi ialah ijab dan qabul melalui telefon, sistem pesanan ringkas (sms), emel, faksimili dan lain-lain. Tetapi disyaratkan dalam semua bentuk majlis akad tersebut, hendaklah berlaku taqabudh ketika majlis akad, contohnya melalui penyerahan secara wakalah.

Perlu diberi perhatian bahawa majlis akad secara bertulis akan hanya bermula apabila ianya diterima oleh pihak yang berkontrak. Contohnya, pembeli menandatangani akad jual beli dan kemudian menghantarnya melalui pos kepada penjual. Selepas tiga hari, akad tersebut sampai ke tangan penjual. Maka majlis akad bermula pada waktu tersebut, jika pihak penjual bersetuju, maka akad tersebut perlu disempurnakan oleh penjual dengan menandatanganinya, dan barang belian hendaklah diserahkan kepada pembeli secara hakiki atau hukmi.

Syarat Kedua: Secara Lani

15. Transaksi jual beli emas hendaklah berlaku secara lani dan tidak boleh dimasuki sebarang unsur penangguhan, samada dalam penyerahan harga atau dalam penyerahan emas.

16. Penangguhan penyerahan harga yang tidak dibenarkan adalah meliputi pembelian secara hutang secara keseluruhannya atau pembelian secara bayaran ansuran.

17. Kelewatan penyerahan emas yang melebihi tempoh tiga hari selepas akad jual beli dimeterai adalah tidak dibenarkan sama sekali.

Manakala bagi kelewatan penyerahan emas dalam tempoh kurang daripada tiga hari, Muzakarah mengambil maklum bahawa terdapat perbezaan pandangan ulama di dalam hal ini. Namun Muzakarah lebih cenderung untuk mengambil pakai pendapat yang tidak membenarkan berlakunya kelewatan walaupun tempohnya kurang daripada tiga hari. Dengan kata lain, penyerahan emas mestilah di lakukan di dalam majlis akad tanpa ada penangguhan. Ini adalah kerana di dalam urusniaga emas, kelewatan tiga hari bukanlah suatu uruf, berbeza dengan isu tukaran matawang asing.

Di dalam pertukaran mata wang asing, tempoh T+2 diperlukan kerana ianya melalui proses tertentu yang melibatkan tempoh masa bekerja yang berbeza antara negara, perpindahan wang elektronik, clearing house dan lain-lain lagi. Proses-proses yang disebutkan ini tidak terdapat di dalam perniagaan jual beli emas fizikal. Maka adalah tidak tepat untuk membuat qiyas ke atas proses pertukaran matawang asing.

Namun secara praktikal, pihak penjual akan menyerahkan emas selepas amaun bayaran yang dibuat melalui cek dan sebagainya dikreditkan ke dalam akaunnya. Proses ini biasanya akan mengambil masa tiga hari bekerja. Di dalam menangani tempoh antara penyerahan cek dan penerimaan emas, maka pihak penjual dan pembeli bolehlah mengambil pakai aturan berikut:

Pihak pembeli akan hanya membuat pesanan (order) kepada penjual dengan dinyatakan jenis dan berat emas yang ingin dibelinya. Pesanan ini akan disertai dengan pengiriman wang ke akaun penjual. Pada tahap ini, perkara berikut perlu diberi perhatian:

i. Pada peringkat ini, akad jual beli emas masih belum berlaku.

ii. Wang yang berada di dalam akaun penjual masih lagi bukan milik penjual tersebut. Ianya masih milik pembeli dan disimpan sebagai amanah oleh penjual. Di dalam hal ini, adalah lebih baik jika satu akaun khas yang bersifat amanah (trust account) dibuka oleh penjual.

iii. Emas masih lagi kekal menjadi milik penjual dan ia bertanggungjawab penuh ke atas emas milikannya itu.

iv. Di dalam peringkat ini, pembeli masih boleh membatalkan pesanan yang dibuat dan penjual hendaklah memulangkan wang kepada pembeli. Namun, jika berlaku kerugian sebenar disebabkan pembatalan tersebut, bolehlah dibuat syarat bahawa ia perlu ditanggung oleh pembeli. Contohnya, pembeli membuat pesanan 100gm emas 999 dengan harga RM20,000. Ketika ini, pihak penjual telah menyimpan emas tersebut dan tidak menjualkannya kepada pihak lain yang telah bersedia untuk membelinya. Selepas tiga hari, apabila penjual bersedia untuk membuat akad jual beli dan seterusnya menyerahkan emas tersebut kepada pembeli, pembeli membatalkan pesanannya. Pada hari tersebut harga emas telah jatuh kepada RM19,000. Dengan kata lain, penjual akan kerugian RM1,000 jika menjualnya kepada pihak lain. Di dalam hal ini, kerugian sebenar adalah sebanyak RM1000.

Apabila wang pesanan sudah diberi clearance oleh bank, maka akad jual beli perlu dilakukan. Wang di dalam trust account (jika ada) bolehlah dipindahkan ke akaun penjual dan emas hendaklah diserahkan kepada pembeli.

Akad Dan Unsur Sampingan

18. Penglibatan hibah dalam transaksi jual beli samada hibah dalam bentuk barangan ataupun wang tunai adalah dibenarkan jika mencukupi syarat-syarat hibah, dan tidak melibatkan unsur-unsur yang bercanggah dengan syarak. Perlu diberi perhatian bahawa hibah secara hakikatnya adalah akad sukarela dan ia bukanlah di dalam bentuk lazim. Dengan kata lain, jika janji hibah ini tidak ditunaikan oleh penjual, maka pembeli tidak boleh memaksanya memberi hibah tersebut.

19. Penglibatan wadiah dalam pelan pelaburan emas hendaklah menepati hukum hakam wadiah, yang antara lain ialah pegangan wadiah adalah berasaskan kepada Yad Amanah.

20. Seseorang yang membeli emas bebas mengendalikan (tasarruf) emasnya, termasuklah memberi pinjaman (qardh) kepada orang lain. Tetapi hendaklah memenuhi kriteria qardh yang dibenarkan syarak, yang antara lain tidak boleh membawa unsur faedah, tidak wujud unsur ”salaf wa bay” iaitu hutang yang diikat bersama dengan jual beli.

21. Seseorang yang membeli emas bebas mengendalikan (tasarruf) emasnya termasuk menjadikannya sebagai pajakan untuk wang secara hutang, selagi konsep al-Rahn yang digunakan adalah bertepatan dengan hukum syarak. Namun secara teorinya, perkara ini seharusnya tidak digalakkan kerana secara tidak langsung ia menggalakkan aktiviti berhutang di dalam keadaan yang tidak perlu.

22. Wa’d boleh dimasukkan dalam pelaburan emas, selagi mana ia adalah wa’d dari sebelah pihak dan bukannya muwa’adah dari kedua-dua belah pihak. Contoh aplikasi wa’d dalam konteks ini ialah membuat purchase order, iaitu pelanggan membuat perjanjian untuk membeli emas dengan harga tertentu. Perjanjian pembelian ini dinamakan ’kunci harga’. Sekiranya proses kunci harga adalah menyamai proses akad jual beli, ia tidak dibenarkan kerana akan berlaku penangguhan.

23. Transaksi jual beli hendaklah bebas daripada unsur-unsur riba, perjudian, gharar yang berlebihan, dan kezaliman. Jika sekiranya terdapat unsur-unsur tersebut, transaksi jual beli adalah dikira tidak memenuhi kriteria syarak.


Rujukan : http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/parameter-pelaburan-emas

Wednesday, February 23, 2011

Penyaluran Harta Tidak Syariah


Merujuk kepada artikel saya yang lepas berkenaan dengan cara membelanjakan harta hasil Riba, saya ingin memberi tambahan kepada isi artikel tersebut. Tambahan ini adalah hasil muzakarah Ahli Jawatankuasa Majlis Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-87 yang bersidang pada 23-25 Jun 2009.
Antara lain, pada tarikh tersebut, Majlis Fatwa Kebangsaan telah membincangkan Hukum Penyaluran Harta Tidak Patuh Syariah ke Baitulmal dan Institusi Islam yang lain.

Keputusan Muzakarah adalah seperti berikut :

Di dalam Islam harta-harta yang diperolehi dengan cara yang tidak mematuhi
syariah seperti riba, gharar, perjudian, penipuan, rompakan, rampasan, rasuah dan seumpamanya adalah haram dan tidak boleh digunakan untuk manafaat dan kepentingan diri sendiri serta perlu dibersihkan melalui kaedah-kaedah berikut:
  1. Diserah kepada Baitulmal untuk maslahah-maslahah umum umat Islam seperti membiayai pembinaan atau penyelenggaraan jambatan, jalan, tandas dan seumpamanya;
  2. Diserah kepada golongan fakir miskin; atau
  3. Jika harta tersebut merupakan harta rompak, curi dan seumpamanya, maka harta tersebut perlu diserahkan semula kepada pemiliknya. Jika pemiliknya telah meninggal dunia atau tidak dapat dijumpai, maka harta tersebut mestilah dikembalikan kepada ahli warisnya. Sekiranya tidak dapat diketahui pemilik atau ahli waris pemilik, maka harta tersebut hendaklah diserahkan kepada Baitulmal.

Keterangan/Hujah:
  1. Imam al-Nawawi di dalam kaedah penyelesaian harta haram telah menukilkan pandangan al-Ghazali yang menyatakan jika seseorang lelaki itu memiliki harta haram dan hendak bertaubat serta melepaskan tanggungan daripada harta haram tersebut, maka harta tersebut mestilah diserahkan kepada pemiliknya atau wakil pemilik tersebut. Sekiranya pemilik tersebut telah meninggal dunia, berkewajipan untuk menyerahkan kepada ahli warisnya. Sekiranya pemilik harta tersebut tidak dapat dikenal pasti, maka harta tersebut mestilah diserah (dibelanjakan) kepada maslahah-maslahah umum umat Islam seperti (membiayai pembinaan atau menyelenggara) jambatan, masjid-masjid, dan seumpamanya yang bersangkut-paut dengan urusan orang Islam. Sekiranya tidak digunakan untuk tujuan kemaslahatan umat Islam, harta haram tersebut diserahkan kepada golongan fakir.
  2. Sheikh Prof. Dr. Yusuf al-Qaradhawi ketika ditanya bagaimana mengurus faedah yang terkumpul di dalam bank konvensional, sama ada hanya perlu dibiarkan sahaja berada di dalam bank konvensional tersebut atau sebaliknya, telah menyatakan bahawa:
a. Faedah-faedah bank yang terkumpul hukumnya adalah sama seperti harta- harta lain yang diperolehi melalui jalan yang haram.
b. Tidak harus seseorang menggunakannya (wang faedah) tersebut kerana tindakan menggunakan wang tersebut adalah termasuk di dalam kategori memakan harta yang diperolehi melalui jalan kezaliman. Tidak boleh dimanfaatkan melalui jalan makanan, minuman, tempat tinggal, membayar cukai dan seumpamanya.
c. Meninggalkan wang faedah itu di dalam bank konvensional adalah haram secara muktamad. Dasar ini telah dipersetujui di dalam Muktamar Bank Islam Kedua di Kuwait oleh ulama’ secara ijma’. Tindakan tersebut hanya akan mengukuhkan lagi ekonomi bank riba dan dikira sebagai menolong dalam urusan maksiat. Menolong perkara yang haram adalah haram.

Diharapkan keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan ini dapat memberikan kita gambaran yang lebih jelas bagaimana sepatutnya kita lakukan terhadap harta-harta dari hasil yang tidak Syariah.

Semoga keberkatan Allah yang kita harapkan itu menatijahkan juga keredhaan daripadaNya, Insyaallah.

Berhati-hatilah dalam melakukan aktiviti harian kita terutamanya dalam aktiviti melibatkan ekonomi dan kewangan. Moga Allah lindungi kita selalu.


Rujukan :

http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/penyaluran-harta-tidak-patuh- syariah-ke-baitulmal-dan-institusi-islam-lain

Thursday, November 25, 2010

Cara Membelanjakan Hasil Riba ( Interest, Faedah Bank Dan Hasil Pelaburan Konvensional )

Artikel-artikel sebelum ini telah banyak saya sentuh isu berkenaan dengan riba. Saya telah nyatakan serba sedikit takrif, dalil pengharaman dan perbezaannya dengan jual beli. Saya juga ada menyebut tentang aplikasi riba di bank dalam entry saya bertajuk " Riba : Masih Ramai Tidak Beri Perhatian."

Kali ini saya hanya mahu mencatat ringkas berkenaan dengan cara menggunakan hasil riba yang kita terima contohnya interest/ faedah dari bank-bank konvensional yang kita langgani.

Kita telah tahu amaran-amaran keras dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW berkenaan pengharamannya dan dosa yang akan menimpa pemakan riba. Tapi kita belum tahu apa yang perlu kita lakukan terhadap harta-harta atau hasil riba yang kita perolehi.

Adakah kita perlu biarkan sahaja di dalam bank??

Atau kita keluarkan dan buang duit hasil riba itu ke dalam sungai??

Atau kita bakar sahaja??

Hendak diguna sudah tentu haram dan berdosa. Jadi bagaimana??
Insyaallah di dalam post ini saya akan terangkan dan buka jalan penyelesaian kepada anda sekalian.

Untuk mereka yang baru sedar akan keterlibatan mereka dengan dosa riba dan takut lagi gerun akan amaran-amaran keras Allah SWT, bertindaklah segera! Mungkin sudah tiba masanya anda bertukar kepada produk kewangan atau perbankan yang diyakini menjalankan sistem Islam.

Bagi yang sengaja menggunakan produk kewangan konvensional untuk mendapat pulangan dalam bentuk interest dan faedah pula, segeralah bertaubat. Tinggalkan rezeki yang tidak halal lagi besar dosanya itu.

Sumber Haram.

Dalam Islam, harta haram boleh diklasifikasikan kepada dua keadaan iaitu :

Haram kerana zatnya : Contoh bagi keadaan ini adalah anjing, babi, bangkai dan arak serta yang bersangkutan dengannya seperti air yang memabukkan lainnya. Barang-barang ini dijatuhkan hukum haram dalam apa-apa pun keadaan. Hatta memperolehinya dengan cara yang halal.

Haram kerana cara memperolehinya : Harta ini diharamkan bukan kerana zatnya tetapi kerana sifatnya. Contohnya seperti harta curi, hasil penipuan, riba dan sebagainya. Walaupun asal keadaan harta itu adalah halal tetapi cara kita memperolehinya menjatuhkan ia kepada hukum haram. Ahli Fiqh meletakkan satu kaedah yang mudah iaitu :

تَغَيُّرُ أَسْبَابِ الِمْلِك يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ تَغَيُّرِ الأَعْيَان

" Berubahnya cara memperoleh sesuatu barang itu dihukumkan kepada perubahan kepada barnag tersebut. "


Maksudnya, jika salah cara walaupun asalnya adalah halal maka barang itu akan bertukar haram.

Maka tidak syak lagi bahawa hasil riba adalah dari harta haram kategori kedua iaitu haram disebabkan cara memperolehinya. Asal wang itu adalah halal, maka perlulah kita menyalurkan kepada masyarakat umum dengan cara yang halal iaitu dengan sedekah dan sebagainya.

Ulama menyarankan kita menggunakan hasil riba untuk diinfaqkan kepada masyarakat awam bagi kepentingan umum. Contohnya adalah seperti pembinaan jalan raya, tandas awam, jambatan dan sebagainya.

Perkara-perkara yang mulia tidak boleh kita lakukan dengan menggunakan hasil riba. Contohnya seperti pembinaan masjid, membeli al-Quran dan membayar zakat.

Allah SWT menyebut di dalam surah al-Baqarah ayat 267 maksudnya :

"Wahai orang-orang yang beriman, infaqkanlah sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mahu mengambilnya melainkan dengan enggan terhadapnya. Dan ketahuilah Allah Maha Kaya , Maha Terpuji."

Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda :

((أن الله طيب لا يقبل ألا طيبا ))

" Allah itu sukakan kebaikan dan Dia tidak menerima melainkan kebaikan "

Jadi, daripada dua dalil ini, maka ulama tidak membenarkan kita menginfaqkan atau menyedekahkan hasil riba kepada pembinaan rumah Allah dan perkara-perkara yang menjurus langsung kepada pengibadatan yang khusus. Ini bagi menghormati dan membesarkan Tuhan Rabbul Jalil.

Berikut adalah beberapa kaedah membelanjakan hasil riba ;

1. Membuat jambatan.
2. Membuat jalan raya.
3. Tandas awam.
4. Selipar untuk digunakan di masjid atau kawasan-kawasan lain.
5. Sabun, penyapu dan segala peralatan yang sepertinya untuk kegunaan awam
6. Disalurkan kepada badan kebajikan dan NGO-NGO yang melakukan kerja-kerja kebajikan.


Segera buat keputusan untuk kebaikan dunia dan akhirat.

Sama-sama menjauhi dosa riba!

Wednesday, November 24, 2010

RIBA : Sila Beri Perhatian!!


" Mak cik, tukarlah ke akaun bank yang jalankan sistem Perbankan Islam. Guna bank bukan sistem Islam ni berdosa."

" Uish, pandai-pandai kau nak mengajar aku pula! Apa bezanya, bank juga kan? Guna untuk simpan duit saja pun. Pinjam di bank tak Islam ni lagi murah kau tau. Nak-nak kalau beli rumah atau aset-aset yang besar. Kau tak berurusan sangat dengan bank tak payah nak tegur aku. Kau tau apa??"

Dialog sebegini sudah biasa kedengaran di kalangan masyarakat kita. Kurang mempercayai sesuatu sistem yang di'branding'kan dengan nama Islam.

Amat pelik situasi begini. Muslim tapi tidak menyokong produk-produk yang berlandaskan Quran dan Sunnah. Saya sangat sedih bahkan risau dengan keadaan yang berlaku di kalangan masyrakat kita hari ini.

Apa yang saya perhatikan, kita suka berfikiran singkat, tidak mahu berfikir panjang. Buat sesuatu perkara hanya dengan menghukum apa yang terzahir sahaja.

Sistem perbankan memang telah lama berakar-umbi di dalam masyarakat kita. Semua manusia sekarang ini majoritinya berurusan dan berurusniaga dengan bank. Banklah yang menjadi tempat kita menyimpan wang. Bank juga tempat kita mendapatkan pinjaman tika wang tidak mencukupi memenuhi hajat kita. Bank juga yang menjadi akar atau pasak kepada kestabilan ekonomi sesebuah negara. Kita hidup bersama bank. Dan bank memerlukan kita untuk membuat untung.

Namun, sedar ataupun tidak setiap urusniaga seorang muslim seperti kita, ada peraturan dan undang-undang yang perlu kita patuhi. Kita terikat dengan undang-undang syariah dan peraturan yang digariskan oleh Allah Taala di dalam Al-Quran.

Urus niaga kita dengan bank juga begitu.

Sebagai seorang muslim kita perlu peka samada apa yang kita lakukan itu betul atau tidak, menepati syara' atau tidak, halal atau haram. Semua itu perlu kita kaji dan teliti terlebih dahulu.

Saya amat pelik dengan rakyat Malaysia. Kita selalu mementingkan soal halal haram apa yang kita makan, namu kita selalu terlepas pandang akan perkara yang satu ini iaitu riba. Ingatlah bahawa riba juga adalah hasil yang masuk ke dalam sumber rezeki kita. Jadi, duit hasil riba yang kita gunakan itu sudah pasti akan juga masuk mendarah-daging di dalam tubuh badan kita semua.

Saya tidak mahu sentuh soal makan dan minum. Apa yang saya mahu bincangkan adalah urusan yang melibatkan soal riba. Yang paling jelas urusan dengan bank.

Saya sebutkan urusniaga dengan bank kerana urusan kita dengan organisasi tersebut masa kini selalu menjebakkan kita dengan dosa riba. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Samada kita sedar atau buat tidak sedar, kita telah membaluti diri dengan apa yang diharamkan oleh Allah SWT.

Sebab itu kita perlu tahu dan perlu berhati-hati.

Saya yakin masih ramai yang keliru bahkan tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan riba.

Riba dari segi bahasa bermaksud pertambahan atau peningkatan.

Manakala, riba dari pengertian istilahnya pula adalah pertambahan pada hutang yang dikenakan oleh orang yang memberi pinjam kepada peminjam kerana kelewatan membayar kembali hutang ataupun memang syarat yang diletakkan untuk memberi pinjaman. ( Ulama Islam membahagikan riba kepada dua. Saya akan menerangkan riba jenis pertama di sini, iaitu yang melibatkan hutang. )

Menurut para fuqaha', riba mempunyai maksud yang sama dengan faedah atau juga dikenali sekarang dengan interest.

Contoh :

Si A : " Rahman, pinjamkan aku RM 200 boleh? Aku tengah terdesak ni, duit 'kering' langsung dalam poket ni. Nak makan pun tak cukup."

Si B : " Erm..boleh. Tapi ada syarat."

Si A : " Apa dia Man? Erm, aku tak kisahlah, nanti masuk gaji aku bayarlah semula "

Si B : " Ok, kalau kau nak pinjam syaratnya kau kena bayar semula pada aku RM 300. Kalau kau lewat bayar, aku kenakan bunga, setiap hari lewat kau kena bayar RM10
ok?"

Si A : " Ermm..oklah. Aku terdesak sangat ni.."

Tuan-puan boleh lihat di dalam dialog tadi. Mereka sebenarnya sedang melakukan dosa riba dalam transaksi hutang yang dilakukan. Pertambahan di dalam hutang itulah yang dinamakan riba.

Allah Taala menyebut di dalam Al-Quran :

ومآ ءاتيتم مّن رّبًالّيربوا فى أموال الناس فلا يربوا عند الله

" Dan ketahuilah bahawa sesuatu pemberian atau tambahan yang kamu berikan, supaya bertambah kembangnya dalam pusingan harta manusia maka ia tidak sekali-kali akan kembang di sisi Allah ( tidak mendatangkan kebaikan )..."


Di dalam surah Al-Baqarah, ayat 275 pula Allah berfirman, bermaksud :

"...padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.."


Baiklah, kita sudah mengetahui maksud riba dalam bahasanya yang paling mudah. Sekarang mari kita lihat pula urusan di bank konvensional. Bagaimana boleh dikaitkan riba dengan urusan bank tersebut.

Kita teliti pula contoh ini :

Encik Razak membuat pinjaman di bank A2Z untuk pembelian rumah dengan kadar faedah 6.75%. Untuk tahun berikutnya kadar faedah yang dikenakan tidak diketahui oleh Encik Razak kerana ia bergantung kepada kadar peratusan BLR ( Base Lending Rate ) atau Kadar Pinjaman Asas yang tidak tetap.

Bila-bila masa kadar ini boleh meningkat beberapa peratus. Bayangkan jika kadar ini meningkat tinggi, tentu jumlah yang perlu dibayar Encik Razak juga akan melambung.

Riba telah berlaku di sini di mana Encik Razak meminjam daripada bank sejumlah wang dan perlu memulangkan kembali kepada bank dengan kadar yang lebih tinggi dari jumlah asalnya berdasarkan kadar faedah ( bunga ) yang ditetapkan oleh bank. Jika peratusan tersebut semakin meningkat, lagi teruk Encik Razak menanggung hutang bukan?

Ini contoh untuk pinjaman.

Lihat pula contoh simpanan :

Kamal menggunakan akaun semasa di Bank ABC dengan kadar faedah 0.25%. Duit yang disimpan oleh Kamal digunakan oleh bank untuk menjalankan aktiviti pelaburan untuk mendapatkan untung.

Setiap tahun, bank perlu memberi o.25% faedah ke dalam simpanan Kamal sebagai imbuhan bank menggunakan duit simpanan untuk pelaburan. Mudah kata bank seperti berhutang dengan Kamal dan memulangkan duit yang digunakan dengan lebihan sebagai ganjaran.

Tidak kira bank dalam keadaan untung mahupun rugi jumlah yang sama perlu dibayar oleh bank kepada Kamal. Keadaan ini seolah-olah menindas bank. Bayangkan dalam kerugian yang terpaksa ditanggung, bank juga perlu membayar sejumlah besar wang kepada pelanggannya. Keadaan inilah yang dilarang Islam.

Itu baru satu sudut, lihat pula dari sudut pelaburan tadi.

Bank tersebut akan memilih syarikat-syarikat tertentu yang dikenalpasti kukuh dan dapat memberi pulangan yang besar kepada bank. Jadi, jika syarikat arak ataupun judi dapat memberikan pulangan sebegitu besar, bank akan melabur di syarikat tersebut.

Di dalam Islam, segala urusniaga yang melibatkan arak dan judi adalah haram. Maka, hasil pelaburan di dalam syarikat judi dan arak itu juga adalah haram. Sudah tentu, duit yang kita simpan di dalam bank tadi dihukumkan sebagai haram. Sumber yang haram jika dimakan maka akan mendarah-daging dan mendatangkan keburukan kepada kita di dunia juga akhirat.

Fikir-fikirkanlah.

Baiklah, kita telah melihat contoh pengamalan riba dalam situasi kita di zaman ini. Sekarang, mari kita tinjau pula hukum terlibat dengan riba.

Di awal artikel ini lagi sudah banyak kali saya sebutkan bahawa riba adalah haram di sisi Islam. Dalil pengharamannya banyak boleh kita peroleh dari al-Quran dan As-Sunnah. Antara yang biasa dijadikan hujah adalah ayat yang saya tulis sebelum ini iaitu di dalam surah al-Baqarah ayat 275 hingga 279.

Al-Baqarah, 275 : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan kerana gila. Yang demikian itu kerana mereka berkata bahawa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Al-Baqarah, 276 : Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelumang dosa.

Al-Baqarah, 277 : Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan solat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

Al-Baqarah, 278 : Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba ( yang belum dipungut ) jika kamu orang yang beriman,

Al-Baqarah, 279 : Jika kamu tidak melaksanakannya maka umumkanlah perang dari Allah dan RasulNya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim ( merugikan ) dan tidak dizalimi ( dirugikan ).

Ayat-ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah ini amat panjang untuk dihuraikan kali ini. Insyaallah akan saya huraikan dalam post yang akan datang.

Baik, sekarang kita lihat dalil pengharaman dari Sunnah pula :

Hadis Rasullullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud mengatakan :
"Allah melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi riba, saksinya dan jurutulisnya."

  • Berkata Rasullullah SAW dari Ibn Mas’ud ra: “Sesungguhnya riba walaupun lumayan (daripada sudut kuantiti) tetapi hasilnya ia akan membawa kepada sedikit dan papa.”

  • Berkata Ibn Abbas ra: “Tidak diterima daripada pemakan riba (yang menggunakan harta riba tadi) sedekahnya, hajinya, jihadnya dan persaudaraan."

  • Nabi bersabda: “Riba mempunyai 73 pintu, riba yang paling ringan (dosanya) seperti seorang lelaki berzina dengan ibunya.” (Ibn Majah, 2/764; Al-Hakim, 2/37 Al-hakim: Sohih menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim)

  • Nabi bersabda: “Satu dirham riba yang dimakan lelaki dalam keadaan ia mengetahuinya lebih buruk daripada berzina sebanyak 36 kali.” (Musnad Ahmad, 2/225; Ad-Dar Qutni, hlm 295; Albani mengatakan sohih dalam Ghayatul Maram fi Takhrij Hadis Al-Halal Wal Haram Lil Qaradhawi, hlm 103)

  • Berdasarkan hadis nabi: “Jauhilah tujuh dosa besar — syirik, sihir, membunuh tanpa hak, makan harta anak yatim, makan riba, lari daripada medan peperangan kerana takut dan menuduh perempuan yang suci dengan zina tanpa saksi adil.”

Lihatlah sendiri betapa besar kesalahan terlibat dengan riba. Adakah kita masih lagi berani untuk mendekatinya??

Fikir dan jawablah dengan pertimbangan iman dan akal kita semua.

Jadi, mengapa tidak bertukar kepada perkhidmatan perbankan Islam??

Anda takut rugi??

Atau takut disoal dan diseksa di akhirat nanti??

Pilih yang mana satu jadi impian anda..

Wednesday, November 11, 2009

Pengenalan Dinar Emas
Sejarah Pengenalan Dinar Emas dan Dirham Perak.


Kesohoran dinar sebagai satu matawang rasmi dalam sektor ekonomi sudah lama tersemat dalam lembaran sejarah Tamadun Islam. Dewasa ini komoditi ini seringkali dicanangkan sebagai instrumen alternatif dalam aktiviti ekonomi dunia semasa. Fakta ini adalah berasaskan kepada nilai intrinsik atau tersendiri yang diyakini boleh digunapakai secara lebih meluas serta konsisten. Namun demikian, masih ramai belum mengetahui dari mana dan bagaimana ia boleh berkembang sehingga menjadi satu matawang utama dalam kronologi ketamadunan Islam.

Sekiranya dinar emas mampu dinobatkan sebagai matawang utama pada ketika itu adalah tidak mustahil seandainya penggunaan komoditi ini boleh diperkenalkan semula sebagai matawang alternatif pada alaf baru ini. Barangkali slogan “Nothing Beats Gold, Zero Inflation in 1400 years“ adalah amat berketepatan dan bersesuaian dalam menyatakan hakikat tersebut. Terfikirkah anda semenjak zaman Nabi Muhammad S.A.W lagi kita tidak pernah mendengar serta mengalami keadaan inflasi. Tetapi pada hari ini ungkapan tersebut seringkali “menjelma“ sambil disulami atau lebih sinonim dengan kelesuan ekonomi sejagat. Kenapa semua ini boleh berlaku…jawapannya ialah matawang konvensional yang tersedia ada tidak berlandaskan pada sandaran emas secara mutlak. Apa yang berlaku pada hari ini ialah dunia menggunakan wang kertas yang rezabnya hanyalah dalam bentuk nisbah peratusan emas yang diperuntukkan dan bukannya instrumen itu sendiri yang memiliki nilai emas secara keseluruhannya. Justeru marilah kita mengimbas kembali keunggulan serta kegemilangan dinar emas semenjak bermulanya era ketamadunan Islam.

Masyarakat Arab Jahiliyyah pada ketika itu menggunakan dinar emas Heraclius Byzantine yang berasal daripada negeri Syam manakala dirham perak Sasaniyah pula dari Iraq. Tatkala itu mereka tidak mempunyai matawang tersendiri untuk melaksanakan urusniaga perniagaan dalam mahupun luar negara. Penggunaan kedua-dua matawang ini adalah bagi memudahkan urusniaga terutamanya pada masa yang melibatkan perdagangan utama di Syam pada musim panas manakala di Yaman pada musim sejuk. Namun demikian, keadaan mulai berubah apabila Nabi Muhammad S.A.W dipilih sebagai Rasul, dinar dan dirham telah dinaiktarafkan sebagai matawang rasmi urusniaga sektor ekonomi kerana terdapat keseragaman bagi tujuan memudahkan urusniaga. Ketika ini jugalah reka bentuk berunsur Islam mula menyusup dalam penempaan dinar serta dirham. Pada tahun 18 H atau 20 H, Saidina Omar r.a telah menambah pada dirham Sasaniyah beberapa elemen dengan tulisan khat Kufi seperti Bismillah, Bismillah Rabbi dan Alhamdullillah serta sesetengahnya Muhammad Rasulullah yang ditempa pada keliling gambar Kisra. Beliau turut menetapkan piawaian bahawa 10 dirham bersamaan 7 dinar dan ini kekal digunapakai sehingga kini. Satu dinar mempunyai 91.6% atau 22 karat seberat 4.25 gram manakala dirham ialah syiling perak seberat 2.975 gram.

Dalam rekaan ini ukiran pada permukaan matawang adalah rekabentuk Islam yang khusus tanpa wujudnya elemen-elemen Byzantine dan Parsi muncul pada tahun 76 H hasil cetusan idea Khalifah Abd al-Malik bin Marwan pada zaman Bani Umaiyyah. Senario ini turut dimangkinkan oleh perselisihan faham yang berlaku di antara baginda dengan Raja Rom. Pada ketika itu khalifah Abd Al-Malik bin Marwan telah diktiraf oleh Ibn Jarir al-Tabari dan Ibn al-Athir sebagai perintis menempa dinar dan dirham dalam unsur-unsur Islam.

Aplikasi dinar tidak hanya berlegar di bumi Arab tetapi melangkaui kepada ketamadunan Andalusia. Kegiatan perdagangan berkembang pesat selama 700 tahun di Andalusia telah memangkin penggunaan dinar emas serta perak sebagai matawang utama. Pada tahun 716 M, umat Islam Andalusia telah mula menempa dinar emas dengan ukiran bahasa Arab serta ditulis “Muhammad Rasulluah” disamping mencatatkan nama Andalusia iaitu tempat tempahan dinar berserta tahun diperbuat. Di belakang dinar emas ini turut diukir dengan tulisan Latin yang bersesuaian dengan kehidupan masyarakat Islam Andalusia pada ketika itu. Bukti sejarah juga menunjukkan bahawa setelah tamatnya pemerintahan Andalusia, masyarakat semasa pemerintahan Kristian masih meneruskan penggunaan dinar emas selama lebih 400 tahun. Dalam era moden ini, pada tahun 1992 dinar emas pertama Eropah kembali ditempah di Granada, Sepanyol yang sekaligus merupakan sesuatu peristiwa yang sungguh menarik.

Menurut analisa yang dibuat sepanjang kecemerlangannya dinar emas turut mengalami ketidaktentuan terhadap cabaran serta krisis semasa. Pada suatu ketika stok emas tidak mencukupi memandangkan siri peperangan semakin meruncing. Justeru perak dicampurkan tembaga menjadi matawang rasmi dan digunakan di Mesir serta Syam di bawah pentadbiran Bani Ayyub. Penggunaan dinar serta dirham terus bertahan aplikasinya pada masa keagungan kerajaan Othmaniah Turki (1299M-1924M). Pada hari ini, nama dinar serta dirham masih digunakan sebagai matawang rasmi di beberapa buah negara di Timur Tengah seperti dinar di Tunisia, Kuwait, Libya, Bahrain, Algeria, Jordan manakala dirham Di Emiriah Arab Bersatu, Qatar dan Maghribi.


Di Malaysia berkat pengalaman kelesuan ekonomi global pada 1997 dinar emas yang diperbuat daripada emas 9166 telah mula dikembalikan kegemilangan sebagai medium penyimpan nilai yang tinggi, stabil, sentiasa berpotensi untuk meningkat nilai serta komoditi yang paling selamat. Dalam konteks yang lebih luas dinar emas turut mampu dijadikan perantaraan urusniaga hartanah, gaji dan bonus pekerja, mahar dan hantaran perkahwinan, urusan haji dan umrah, zakat dan fitrah serta semua pembayaran perniagaan dalam dan luar negara bagi negara yang berminat. Ini memandangkan dinar emas mempunyai nilai intrinsik atau tersendiri yang diterimapakai oleh masyarakat dunia. Nilai emas adalah stabil dan meningkat dari semasa ke semasa berbanding matawang konvesional yang seringkali menjadi mangsa “serang hendap” para penyangak matawang antarabangsa bagi mengaut keuntungan mudah dan besar.


sumber : http://emasdinar.blogspot.com/2006/11/welcome-to-gold-dinar-info-selamat.html